§1 Föreningen

Föreningens namn är Maffia Sverige.\
Föreningen har sitt säte i Halmstad.\
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt
oberoende.\
Föreningen är ansluten till Sverok.\
Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för olika typer av
spel.\
Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha
samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och
påverka den.\
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli
medlemmar.\
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.\
Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att
föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste
den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på
årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är
skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina
kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar
med respekt.

§3 Sluta vara medlem

Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med
verksamhetsårets slut.\
En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till
föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse.
Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En
avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om
sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och
avstängning.

§4 Styrelsen

Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista,
årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort.\
Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen
ska dela på ansvaret.\
Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i
föreningens namn. De kallas för firmatecknare.\
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är
slut.\
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för
nästa årsmöte.\
Föreningen ska ha en eller två revisorer.\
De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.\
Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

§6 Valberedning

Föreningen kan ha en valberedning.\
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på
årsmötet.\
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.\
Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens
uppgifter.

§7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.\
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas
personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid,
plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen
godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än
två veckor innan mötet.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

1. mötets öppnande

2. beslut om mötets giltighet

3. val av mötets ordförande

4. val av mötets sekreterare

5. val av minst en person att granska protokollet efter mötet

6. styrelsens redovisning av förra årets verksamhet

7. styrelsens redovisning av förra årets ekonomi

8. revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året

9. beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10. förslag från styrelse och medlemmar

11. beslut om årets verksamhetsplan

12. beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift

13. val av årets styrelse

14. val av årets revisor

15. val av årets valberedare

16. mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar
vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som
helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för
ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp
på mötet.

§8 Omröstningar

Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller
att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika
två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om
omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i
rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag
räknas inte.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I
omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en
omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte
går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§9 Ändra stadgarna

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på
ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla,
måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.

§10 Nedläggning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs
inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva
föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder
betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar,
ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller
skickas tillbaka till Sverok.